היישעת ידבו םייוסיכ ,תועיריב החמתמ "רפתה וק"
.טרופסו שפונ ,יוניב ,הלבות ,תואלקחל
תושירדל המאתהב םירופתה םירצומ תקפסמ הרבחה
הלכו טיק ירתאל םיידוחיי םירצוממ לחה ,חוקלה
.בהזה ליג יתבל "םיעונלק" רובע םייוסיכב
ןוילעה לילגב יזכרמ רוזיאב םימקוממ הרבחה ילעפמ
.ץראה יבחר לכל תוריש תקפסמ איהוwww.kav-hatefer.co.il
תילילגה רוצח היישעתה רוזא 7438 .ד.ת
04-6931718 :סקפ    04-6938818 :לט
ka-ha@actcom.net.il :ליימ