רשק רוצ   

:םיאבה םיטרפה תא אלמל דיפקהל אנ רשק תריצי רשפאל ידכב
.ליימ-יא/סקפ/דיינ/ןופלט :םיאבה תודשהמ דחא תוחפלו החפשמ םש ,יטרפ םש:יטרפ םש

:החפשמ םש

:ןופלט

: דיינ ןופלט

:סקפ

:ינורטקלא ראוד
  :תבותכ

:תיב רפסמו בוחר

:ראוד את

:ריע

:דוקימ
ץועיי  עדימ  ריחמ תעצה
:לבקל ינוצרב

:אשונב

:תורעה
   
    

 
www.kav-hatefer.co.il
תילילגה רוצח היישעתה רוזא 7438 .ד.ת
04-6931718 :סקפ    04-6938818 :לט
ka-ha@actcom.net.il :ליימ