םירצומ   


תואלקחל היישעת ידב


תותשרמ תויושע לצ תוככס :טיקו שפונ ירצומ
םיעבצ ןווגמבו תונוש תויופיפצב


תדחוימ הנמזה יפ לע םירצומ

הלבות


םינוש םירמוחמ הרטמ לכל תועירי             

תישיא םימאתומ םיפי'גל םייוסיכ             www.kav-hatefer.co.il
תילילגה רוצח היישעתה רוזא 7438 .ד.ת
04-6931718 :סקפ    04-6938818 :לט
ka-ha@actcom.net.il :ליימ