םירצומ ךשמה   


רובע יתביבס בוציעל םייביטרוקד םיטנמלא
'דכו םיבאפ ,םינודעומ ,תודעסמ ,םיעוריא ינג


תוידוחיי תורדגו תוככס


הנגה יככוס


חוקלל תישיא םימאתומ םירצומ


םידבו תורוטסקט לש בחר רחבמ
םיעבצ ןווגמב


תודעסמ רובע םיינוציח םיחטש תריגס
םיעוריא ינגו
www.kav-hatefer.co.il
תילילגה רוצח היישעתה רוזא 7438 .ד.ת
04-6931718 :סקפ    04-6938818 :לט
ka-ha@actcom.net.il :ליימ